GOVERNMENT

இலங்கை மின்சார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

Closing Date : 26.09.2019


📌 பதவி – பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் (4 வெற்றிடங்கள்)

📌 தகைமை – பட்டம்

📌 விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி – 26.09.2019
Related Articles

Close