GOVERNMENT

STAFFS – BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY OF SRI LANKA

Closing Date : 22.08.2019

இலங்கை பௌத்த மற்றும் பாலி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்பதவிகள்

1. நூலகப் பொறுப்பாளர்

2. மின்னியலாளர்

3. மேசன்4. அலுவலக இயந்திர செயற்பாட்டாளர்

Related Articles

Close