GOVERNMENT

அரச பதவி வெற்றிடங்கள் 📌 இலங்கை கமத்தொழில் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தேசிய அறுவடைக்குப் பின்னரான முகாமைத்துவ நிறுவனத்தில் 10 பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 08.08.2019

Related Articles

Close