GOVERNMENT

மஹாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 21.06.2019

பதவிகள்

01. பிரதி திட்டப் பணிப்பாளர் (நிதி)

02. பிரதி திட்டப் பணிப்பாளர் (சுற்றாடல்)

03. திட்டப் பணிப்பாளர் (சுற்றாடல்)

04. பிரதி திட்டப் பணிப்பாளர் (சமூகம்)

05. சிரேஷ்ட பொறியியலாளர் (சுரங்கம் அகழ்தல்)

06. சிரேஷ்ட பொறியியலாளர்

07. சிரேஷ்ட பொறியியலாளர் (PMU)

08. சிரேஷ்ட பொறியியலாளர் (UEC-ICB-2A)

09. மண் வளப் பொறியிலாளர்

10. புவியியலாளர்

11. சிரேஷ்ட காணி அலுவலர்

12. கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தர்

13. குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் உத்தியோகத்தர்

14. GIS மற்றும் தரவுத் தள அலுவலர்

15. சமூக பாதுகாப்பு அலுவலர்

16. வாழ்வாதார அலுவலர்

17. கணிஷ்ட பொறியியலாளர்

18. சிரேஷ்ட படவரைஞர்

19. சிரேஷ்ட மீள் குடியேற்ற அலுவலர்

20. சிரேஷ்ட சுற்றாமல் அலுவலர்

21. சிரேஷ்ட தொடர்பாடல் அலுவலர்

22. சிரேஷ்ட தொழில்நுட்ப அலுவலர்

விண்ணப்ப படிவம்

Related Articles

Close