GOVERNMENT

இலங்கை தேசிய கட்டி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 25.06.2019

பதவிகள் விபரம்

1. PROJECT SECRETARY

2. PROJECT ACCOUNTANT

3. PROCUREMENT/PROJECT ENGINEER

4. GEOLOGIST,

5. GEOTECHNICAL ENGINEER,

6. PROCUREMENT SPECIALIST,

7. DEPUTY PROJECT DIRECTOR

விண்ணப்ப படிவம்

 

Related Articles

Close