GOVERNMENT

இலங்கை தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையில் நிலைவும் பின்வரும் பதவிக்கு வெற்றிடம்

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 01.07.2019

பதவி – DEPUTY GENERAL MANAGER (INTERNAL AUDIT)

 

Related Articles

Close