GOVERNMENT

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காணப்படும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்


பதவிகள் விபரம்

01. கணக்கு கிளார்க்

02.IT அதிகாரி

03. சமூகவியல் அதிகாரி

04. சுற்றுச் சூழல் அதிகாரி

05.காணி அதிகாரி

06. பொறியிலாளர்

07. புவியியல் நிபுணர்

08. கொள்முதல் நிபுணர்விண்ணப்ப படிவம்

Related Articles

Close